Panel of Consultants

Dr. Bhargavi Reddy

Dr. Sridevi

Dr. Chethana

Dr. Adarsh. A.M

Dr. Arul Selvi

Dr. Suvarna Jaka

Dr. N.K Ray

Dr. Nikhil Das

Dr. Prateek Patil

Dr. Guru Prasad

Dr. Karan

Dr. Somasundaram S

Dr. Navneeth Kumar. GK

Dr. Shiva kumar

Dr. Ayisha Bala

Dr. Saurabh Raj

Dr. Meera

Dr. Ramesh Reddy

Dr. Rinku Roy

Dr. Mahesh

Dr. Thelma Naidu

Dr. Abdul

Dr. Chahal